Otevírací hodiny Pondělí až pátek - 6:00 až 14:30
Telefon +420 564 565 480
Email info@slevarna.cz

REACH

Informace SVHC

V souladu s článkem 33, odst. 1, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – REACH, společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko s.r.o. informuje své zákazníky o skutečnosti, že pokud prodávaná součástka, ať už dovezená z EU či ze třetích zemí, obsahuje látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 tohoto nařízení a je identifikována dle článku 59 odst. 1 tohoto nařízení v koncentraci vyšší než 0,1 % hm, poskytneme tento údaj příjemci u dané součástky s dostatkem informací umožňujících bezpečné použití, včetně alespoň názvu této látky.

Podle nařízení REACH, článek 33, Vás musíme informovat, že naše následující produkty z neželezných kovů obsahují látku ze seznamu kandidátů podle nařízení REACH (SVHC):

Látka (SVHC): Olovo (Pb)
CAS číslo: 7439-92-1
EC číslo: 231-100-4
Důvod přijetí: toxický pro reprodukci
Datum přijetí: 27. června 2018

Relevantní produkty (odlitky):

Slitina Minimum Pb (%) Maximum Pb (%)
AC-Al Si8Cu3 (AC-46200) 0,25
CuSn12-C (CC483K) 0,7
CuSn7Zn4Pb7- C (CC493K) 5,0 8,0
CuZn16Si4-C (CC761S) 0,8
CuZn31Mn1Al1   1,5
CuAl10Ni2Mn1 0,1

Upozorňujeme, že jste povinni předat výše uvedené informace svému zákazníkovi!

Dobrovolné informace:

Použití olova v neželezných kovech výše uvedených, je již mnoho let regulováno. Pro mnoho slitin především měděných zatím neexistuje praktické řešení, které by nahradilo olovo. Složení těchto slitin je dáno EN. Olovo je nutné pro dobrou obrobitelnost a pro zlepšení dalších vlastností, zejména kluzných. Uvolňování látky z odlitků se nepředpokládá.