Otevírací hodiny Pondělí až pátek - 6:00 až 14:30
Telefon +420 564 565 480
Email info@slevarna.cz

Vnitřní oznamovací systém

společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

pro oznamování protiprávního jednání („whistleblowing“)

Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. zavedla k 1. 12. 2023 vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb. Poskytuje možnost podat oznámení o možném protiprávním jednání, o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Oznámení podaná na základě našeho vnitřního oznamovacího systému jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn. Ke splnění povinností plynoucích ze Zákona o ochraně oznamovatelů je určena „příslušná osoba“.   Přijetí anonymních oznámení a oznámení od osob, které pro společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle Zákona č. 171/2023 §2, odst. (3) a (4) jsou z tohoto oznámení vyřazena.   Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. má ke splnění zákona č. 171/2023 Sb. zpracovánu směrnici MJ 19 – O ochraně oznamovatelů, která je vyvěšena na hlavní nástěnce u vrátnice, k nahlédnutí u příslušné osoby a na intranetových stránkách společnosti.   V případě různých doporučení, návrhů, nespokojenosti na pracovišti či souvisejících problémů zaměstnance žádáme, aby se obraceli na nadřízeného nebo vedení společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Tyto problémy nelze v rámci vnitřního oznamovacího systému řešit.   Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti nebo odborné praxe ve Slévárně a modelárně Nové Ransko, s.r.o. a které: a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie (více v §2 zákona 171/2023 Sb.)   Vážený oznamovateli, pro případné oznámení musí být uvedeno Vaše skutečné jméno a datum narození. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé! Při podání vědomě nepravdivého oznámení nepřísluší oznamovateli ochrana dle zákona č. 171/2023 Sb. a takové jednání může být postihováno pokutou až 50.000 Kč, případně jiným postihem dle příslušných právních předpisů a může po oznamovateli být požadována náhrada způsobené škody     Před podáním oznámení doporučujeme prostudovat směrnici MJ 19 – O ochraně oznamovatelů a zákon 171/2023 Sb.     Příslušné osoby pro vnitřní oznamovací systém: Dagmar Adamová, DiS. – manažer kvality a EMS a příslušná osoba e-mail: oznameni.adamova@slevarna.cz telefon: 564 565 418 – Dagmar Adamová, DiS. (volat můžete pondělí – středa od 9 do 11 hodin)   Ing. Michal Janáček – projektový a IT manažer a příslušná osoba e-mail: oznameni.janacek@slevarna.cz telefon: 564 565 452 – Ing. Michal Janáček (volat můžete čtvrtek – pátek od 9 do 11 hodin) adresa: Na obálku uveďte: „Pouze k rukám příslušné osoby“             Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.             Nové Ransko 234             582 63 Ždírec nad Doubravou   Příslušné osoby můžete kontaktovat za účelem sjednání osobní schůzky pro osobní oznámení.   Oznámení lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR – https://oznamovatel.justice.cz/   Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.


Dne 1. 12. 2023
 František Kubát
ředitel společnosti