Otevírací hodiny Pondělí až pátek - 6:00 až 14:30
Telefon +420 564 565 480
Email info@slevarna.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů určených pro zákazníky  a dodavatele společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., které vydala společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. IČ 15059561, DIČ CZ15059561, se sídlem Nové Ransko 234, 582 63 Ždírec nad Doubravou („Zásady“), je informovat zákazníky o tom, jaké osobní údaje o nich společnost jako správce zpracovává při poskytování služeb, prodeji zboží a při návštěvách internetových stránek a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb, zájemců o služby a zboží a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností („zákazník“), a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o..

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.

Tyto Zásady mají informační charakter, a nejsou proto součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení
 • smlouva a podpis
 1. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 1. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce

 • druh a specifikace zboží
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • zákaznický segment
 • informace o platební morálce

 

 1. Kamerové záznamy z prostor Slévárny a modelárny Nové Ransko, s.r.o.

Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. umísťuje do svých prostor kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

 

 1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • zajišťování provozu (plnění smlouvy)
 • poskytování služeb, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., včetně obchodního monitoringu (oprávněný zájem společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.)

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb je společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o..

V případě zakoupení zboží od společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. je společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Kamerové záznamy ze značkových prodejen a z prostor společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. a okolí budov společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. jsou zpracovávány maximálně po dobu 10 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

2.Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro obchodní účely

U zákazníka služeb zpracovává společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. s jeho souhlasem osobní údaje pro obchodní účely. Pro období od 25. 5. 2018 nabírá společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. nový souhlas pro obchodní účely, který je v případě, že byl udělen do 24. 5. 2018, účinný od 25. 5. 2018.

Se souhlasem pro obchodní účely zpracovává společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. osobní údaje zákazníka primárně k vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o..

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu, a to po dobu, po kterou je společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu. Pokud zákazník svůj souhlas pro obchodní účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami.

Zákazník služeb v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům odlišným od jeho osoby, potvrzuje v rámci udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, že je oprávněn souhlas ohledně údajů vztahujících se k uživatelům služby udělit.

 1. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

 1. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Slévárny a modelárny Nové Ransko, s.r.o. a pro účely internetové reklamy společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o..

C. Předání osobních údajů jiným správcům

Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

D. Kategorie dalších příjemců osobních údajů

Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

E. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že je identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. svoji totožnost, níže uvedená práva. Tato práva je nutné uplatnit způsobem, který je pro uplatnění konkrétního práva určen. Na žádosti uplatněné v rozporu s těmito zásadami nebude brán zřetel. Uvedená práva je též možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

 • získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti bude společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

V případě, že by výkonem práva na kopii osobních údajů mohlo ve vztahu k určitým kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti v rozsahu těchto kategorií údajů v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2013 vyhovět. Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. rovněž v rámci žádostí o kopii údajů neposkytuje dokumenty jako např. smlouvy či faktury, které již zákazník od společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. prokazatelně obdržel.

 1. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. zpracovávat. Zákazník, má rovněž povinnost oznamovat společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. zpracovává, nejsou přesné. Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na sídle společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 1. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může uplatnit žádost o výmaz na sídle společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 1. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti na adresu sídla společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o..

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů může společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6.Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. v souvislosti s pracovní smlouvou nebo na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

PV případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na sídle společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o..

V případě, že společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o..

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na sídle společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o..

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

 1. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).